Voor de deelname in de European Lottery Club gelden de onderstaande spelregels, die de deelnemer aanvaardt door de betaling van de eerste rekening voor de deelname:

 1. Vertegenwoordiging en volmacht De European Lottery Club is een produkt van IMS Iberia Marketing Solutions SLU per adres, Feschnigstrasse 72, Österreich 9020 Klagenfurt, Austria, die instaat voor de organisatie en het beheer (vestigingsadres : C/Poca Palla 21 Bjs, 07580 Capdepera, Spanje). Door zijn betaling sluit de deelnemer aan Eurojack een beheersovereenkomst met IMS SLU met de volgende inhoud: De deelnemer verleent door zijn betaling de volmacht aan IMS SLU om hem contractueel te vertegenwoordigen bij de afsluiting van een speelovereenkomst met Eurojackpot. De speelovereenkomst wordt hierdoor in naam van IMS SLU voor rekening van de deelnemer van de European Lottery Club gesloten. De deelnemer verleent bij dezen aan IMS SLU de volmacht, voor rekening van de volmachtgever beschikkingen uit te voeren in het kader van het Eurojack-spel Eurojackpot betreffende de speciale rekening van de deelnemer en de rechten van de volmachtgever uit de speelovereenkomst tegenover derden te doen gelden. IMS SLU bewaart de Eurojackpot briefjes van de deelnemers.
 2. Duur van deelname aan het spel Een speelperiode omvat alle loterijtrekkingen binnen 1 maand (telkens vanaf de 1ste van een maand). De duur van de deelname aan het spel wordt zo lang verlengd met een bijkomende periode totdat de deelnemer opgezegd heeft. De opzegging kan te allen tijde schriftelijk op het einde van een lopende of op het einde van een toekomstige speelperiode uitgevoerd worden. De opzegging moet voorhanden zijn voor het einde van de speelperiode, waarmee de deelname beëindigd moet worden. De niet betaling van een rekening voor de deelname aan het spel geldt niet als opzegging. De European Lottery Club kan de betaling van de prijs voor de deelname aan het spel en de kosten eisen zo lang De European Lottery Club geen opzegging ter beschikking heeft en de deelnemer deelneemt aan het spel. De European Lottery Club kan de deelnemer bij niet betaling echter ook uitsluiten van de deelname.
 3. Prijs voor de deelname De deelname wordt per spelsysteem in speelaandelen per speelperiode berekend en is afhankelijk van de betreffende aanbieding. In elke prijs van het speelaandeel zijn de lotto-inzet en organisatiekosten begrepen. Deze organisatiekosten hebben betrekking op de systeemopstelling, het systeembeheer, de trekkingsanalyse, het opmaken van de afrekening, de afwikkeling van de verzending, porto en de telefoonhotline-service. De prijs van het speelaandeel vloeit voort uit het respectievelijke systeemaanbod.
 4. Vervaldag De speelaandelen van de deelnemer moeten uiterlijk twee weken voor de eerste loterijtrekking van de komende speelperiode betaald zijn. De betaling van de speelaandelen kan ook uitgevoerd worden door verrekening met winstaandelen van de speldeelnemer uit voorafgaande speelperiodes.
 5. De bevestiging van de deelname De deelnemer, wiens speelaandelen betaald zijn, krijgt voor het spelbegin een schriftelijke bevestiging van deelname voor de komende speelperiode toegestuurd of per e-mail. De European Lottery Club bevestigt aan de deelnemer:
  • a) in welk spelsysteem en met hoeveel speelaandelen hij deelgenomen heeft;
  • b) met hoeveel speelaandelen (deelnemers) zijn spelsysteem in totaal zal spelen;
  • c) de getallen van het spelsysteem , die voor zijn club bij de Eurojackpot afgegeven werden.
 6. Winstafrekening en uitbetaling Alle winsten worden na afloop van de speelperiode voor elke deelnemer gedetailleerd afgerekend en voor 100% aan de lottoclub uitgekeerd. De deelnemer krijgt zijn aandeel in de winst overeenkomstig zijn speelaandeel. De voor de deelnemer vastgestelde winstaandelen worden gecrediteerd op zijn bij De European Lottery Club bijgehouden deelnemerrekening en gebruikt om verder te spelen tijdens de twee volgende speelperiodes tenzij dat de speelovereenkomst opgezegd zou zijn door de deelnemer. Het recht op winst van de deelnemer richt zich uitsluitend naar de gegevens van de deelname, die hem telkens in de bevestiging van deelname voor spelbegin meegedeeld werden in combinatie met de officiële winstlijsten. De gegevens van de deelname worden opgenomen in een deelnemerlijst en met de modernste computerveiligheidsmechanismen voor de deelnemer bewaard.
 7. Wijziging van deelname De deelnemer kan zijn deelname aan het spel na elke speelperiode wijzigen. De European Lottery Club kan de deelnemer in een andere lottoclub laten meespelen in zoverre een lottoclub niet meer aan het vereiste aantal deelnemers voldoet of als meer dan het voor een lottoclub toegelaten aantal deelnemers gestort heeft. De European Lottery Club behoudt zich voor een systeemwijziging uit te voeren indien Eurojack een naar eigen inschatting verbeterd systeem gebruikt.
 8. Aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van De European Lottery Club wordt beperkt tot opzet en grove nalatigheid. In het geval van aansprakelijkheid wordt de 10-voudige bijdrage tot de lottoclub per kalendermaand terugbetaald. Verdergaande vorderingen van de deelnemer zijn uitgesloten.
 9. Geldigheid Door publicatie van deze spelregels verliezen alle oudere versie hun geldigheid.

(Stand April 2015)